Podmínky použití

Our Terms of Use is translated solely for information purposes. We have tried to translate as accurately as possible. However, we are not liable for incorrect translation and in case of conflicts or difference of interpretation between this translated Terms of Use and the English Terms of Use, the English Terms of Use will prevail. English Terms of Use

Úvod

Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete shromáždit oblíbené hry a umístit zprávy. Také můžete nejrůznějšími způsoby získávat body, s kterými si můžete v obchodě webových stránek mimo jiného koupit funkce pro váš profil.

Abyste mohli využít všeho, co naše webové stránky nabízí, musíte respektovat některá pravidla. Tato pravidla a další práva a povinnosti stránek 1001hry.cz jsou popsána níže. Přečtěte si proto pozorně níže uvedené podmínky použití stránek 1001hry.cz.

1001hry.cz je součástí společnosti Admeen B.V. a je zaregistrována u Obchodní komory pod číslem 08154287.

Článek 1. Kdy platí Podmínky použití.

Podmínky použití se vztahují na smlouvu mezi 1001hry.cz a jakékoli použití těchto webových stránek. To v každém případě zahrnuje hraní her, vytvoření a použití profilu a objednávku a obdržení zpravodajského dopisu.

Každý, kdo uzavírá smlouvu s 1001hry.cz, hraje hry na webových stránkách a navštěvuje profil, je Uživatelem webových stránek. Uživatelem může být jak fyzická, tak i právní osoba.

Tyto Podmínky použití se nevztahují na webové stránky třetích stran. Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Je zřejmé, že jste opustil stránky www.1001hry.cz po kliknutí na odkaz webových stránek třetí strany. Ve chvíli, kdy jste stránky www.1001hry.cz opustil, platí podmínky poskytovatelů této webové stránky. Doporučujeme vám proto, abyste si pozorně přečetli tam platící podmínky.

Článek 2. Uzavření smlouvy

Smlouva se uzavírá z toho důvodu, že se vy, jako Uživatel, registrujete prostřednictvím webových stránek.

Smlouva se uzavírá také z toho důvodu, že vy, jako Uživatel, používáte webové stránky.

1001hry.cz má právo Uživatele odmítnout bez udání důvodu.

Článek 3. Podmínky použití webových stránek

Abyste webové stránky mohli používat, musí vám být alespoň 16 let, nebo mít povolení od rodičů nebo zákonného zástupce (dále jako Rodiče). Na toto budete upozorněni na webových stránkách. 1001hry.cz proto předpokládá, že Uživateli je 16 let a více, nebo že webové stránky používá s povolením jeho rodičů.

Pro vytvoření a použití profilu potřebujete jméno Uživatele a heslo. To se může provést podle vaši volby. Jméno Uživatele ale nesmí být stejné se jménem jiného Uživatele. Po registraci a ověření e-mailové adresy máte přístup k vašemu profilu pod tímto jménem a heslem, po dobu platnosti smlouvy.

Heslo musíte držet v tajnosti. 1001hry.cz může předpokládat, že Uživatel, který se přihlásí na webové stránce, je ve skutečnosti Uživatelem, a není odpovědný za zneužití hesla. Pokud máte podezření, že se heslo dostalo do rukou jiné osoby, musíte to oznámit 1001hry.cz. 1001hry.cz je oprávněná, aby v těchto případech přijala účinná opatření.

1001hry.cz může Uživatele odstranit anebo dát do neaktivního stavu bez uvedení důvodu.

1001hry.cz má právo čas od času přizpůsobit naprogramování 1001hry.cz za účelem zlepšení funkčnosti a opravy chyb.

Vy se staráte o to, aby informace ve vašem profilu byly aktuální. Pokud máte novou e- mailovou adresu, změňte pak adresu starou.

Zdržíte se neoprávněného použití webových stránek a budete vystupovat a chovat se tak, jak 1001hry.cz může očekávat od pečlivého Uživatele webových stránek. To v každém případě znamená, že webové stránky nesmíte zneužívat pro svůj osobní prospěch, nebo stránkám způsobit škodu.

Jednáte-li přesto v rozporu s těmito Podmínkami použití, pak má 1001hry.cz právo vás bez uvedení důvodu odmítnout, odstranit a odepřít/blokovat vám přístup k webovým stránkám a jejich možnostem.

Článek 4. Pravidla profilu

Tato pravidla se vztahují na všechny funkce profilu.

Měli byste se zdržovat neoprávněného použití svého profilu na webových stránkách a vystupovat a chovat tak, jak by se dalo očekávat od pečlivého Uživatele.

Tímto se v každém případě rozumí, že budete brát na vědomí všechna pravidla uvedená na webových stránkách anebo na vás přímo směřující a požadavky týkající se profilu, včetně požadavků personálu/moderátorů 1001hry.cz. Dále nebudete zapříčiňovat nepříjemnosti ostatním Uživatelům. To také znamená, že nebudete umísťovat protizákonné informace a zprávy od 1001hry.cz anebo Uživatelů měnit, odstraňovat anebo je provádět nepoužitelnými.

Protizákonné informace jsou informace, které jsou v rozporu s nizozemským právním řádem a předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem anebo právy třetích stran. To zahrnuje zejména, ale ne výhradně, informaci nabízenou bez souhlasu vlastníka(ů) autorských práv anebo která je hanlivá, výhružná, urážlivá, rasistická, nenávistná nebo diskriminační, dále spam, informaci obsahující dětskou pornografii anebo která porušuje soukromí třetích stran anebo představuje formu pronásledování, stejně tak jako odkazy, torrenty anebo jiné odkazy na tyto informace na stránkách třetích stran kdekoli ve světě (dokonce v případě, kdyby tato informace byla legální v rámci dotyčné jurisdikce).

Jelikož jsou webové stránky navštěvovány i dětmi, nesmí se umísťovat pornografické nebo jinak sexuálně orientované obrázky nebo texty.

Jste sám odpovědný za zprávy, které prostřednictvím profilu umísťujete. Pokud je obsah vaší zprávy protizákonný, můžete zato nést osobní odpovědnost. 1001hry.cz nemůže zaručit, že obsah zpráv Uživatelů bude legální anebo správný.

Uznáváte, že 1001hry.cz nemusí z vlastní iniciativy zprávy od Uživatelů jakýmkoli způsobem kontrolovat či zpracovávat, ani před umístěním zprávy, ani poté.

Pokud 1001hry.cz zjistí, že některé příspěvky nejsou v souladu s těmito Podmínkami použití, je oprávněna tyto zprávy na základě vlastního uvážení odstranit nebo změnit.

1001hry.cz je rovněž oprávněna zprávy upravovat za účelem zvýšení všeobecné kvality anebo čitelnosti webových stránek a stránek profilu. U toho nebude 1001hry.cz zasahovat do celkového dojmu a významu zpráv, nebo bude zasahovat pokud možno co nejméně.

Jste povinen ochránit 1001hry.cz před všemi nároky vyplývajících z porušení práv třetích stran, které bylo vámi spácháno použitím vašeho profilu na webových stránkách, nebo porušením těchto Podmínek použití.

Poskytujete 1001hry.cz bezplatně veškerá práva a souhlasy, což je nezbytné, aby se vaše zprávy mohly umístit. V každém případě se poskytne nezatížená, celosvětová, dále licencovatelná nevýhradní licence za účelem zveřejnění práce.

Vy a kdokoli jiný můžete 1001hry.cz informovat, například prostřednictvím e-mailu, ohledně chování anebo zpráv Uživatelů, které budou vůči vám anebo jemu protizákonné.

Pokud si vytvoříte profil, tak bude automaticky stát v "privátním stavu". Váš profil je možné zveřejnit. Výběr je na vás. Pak jste ale odpovědný za zveřejnění svých dat.

Při opakované stížnosti, nebo opakovaného porušení těchto Podmínek použití, má 1001hry.cz právo zakázat vám přístup na webové stránky.

Pokud se i přes výše uvedené stále setkáte s protizákonným či nežádoucím obsahem na stránce profilu, můžete využít procedury 1001hry.cz Oznámení & Procedura odstranění (viz také článek 10).

Článek 5. Duševní vlastnictví

Webové stránky obsahují mnoho her. Hry, které se nacházejí na webových stránkách 1001hry.cz, jsou chráněny autorským právem. Tato práva jsou obvykle ve vlastnictví 1001hry.cz, nebo subdodavatelů 1001hry.cz. V druhém případě disponujeme souhlasem od subdodavatelů pro umístění her. V některých případech jsme však nemohli přijít na vlastníka autorských práv. Pokud jste vy vlastníkem autorského práva hry, na kterou jste neposkytli souhlas, můžete vždy využít naší procedury NoticeOznámení & Procedura odstranění (viz také článek 10).

1001hry.cz také umísťuje přímé odkazy (deeplinks) na hry webových stránek patřících jiným stranám. Pokud nesouhlasíte s přímým odkazem na vaši hru, můžete využít naší procedury Oznámení & Procedura odstranění.

Jako Uživatel máte právo hrát hry jen na webových stránkách.

Na předešlý řádek se vztahuje jedna výjimka. 1001hry.cz obsahuje (mimo jiného) hry, které jsou vyrobené společností Admeen B.V.. Hry od Admeen B.V. se mohou okopírovat a znovu zveřejnit za následujících podmínek: Zkopírované hry budou zveřejněny na webové stránce her; Hry nebudou upraveny; Zavedená loga se neodstraní. Admeen B.V. může výše uvedený souhlas odvolat bez udání důvodu.

Také na vzhled a složení těchto webových stránek se vztahují práva k duševnímu vlastnictví majitele, která patří 1001hry.cz. Nesmíte pořizovat žádné kopie bez souhlasu 1001hry.cz.

Článek 6. Údržba a úpravy webových stránek

1001hry.cz si vyhrazuje právo webové stránky anebo části webových stránek dočasně vyřadit mimo provoz za účelem údržby, úpravy anebo zlepšení webových stránek a serverů 1001hry.cz. 1001hry.cz nebude nést odpovědnost za jakoukoli škodu vůči vám či jinému Uživateli při vyřazení služby z provozu uvedeným způsobem.

Článek 7. Odpovědnost

1001hry.cz neodpovídá za případné škody Uživatele, čímž se také rozumí následné škody, ztráta vašeho profilu anebo s tím spojené ztráty dat i imateriální škoda z jakéhokoli možného důvodu.

1001hry.cz neodpovídá za jakoukoli formu škod, které vznikly návštěvou webových stránek třetích stran.

1001hry.cz vynakládá veškeré úsilí, aby se na webové stránky nedostaly nevhodné hry, reklamy či zprávy. Přesto není možné vše monitorovat a 1001hry.cz nemá vždy kontrolu nad reklamami. 1001hry.cz proto také neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou jste utrpěli na základě nečekané přítomnosti těchto informací. Pokud na tyto informace narazíte, můžete kdykoli kontaktovat 1001hry.cz. Použijte přednostně kontaktní formulář.

Článek 8. Platnost a ukončení smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Od smlouvy můžete odstoupit jak vy, tak i 1001hry.cz. bez uvedení příčiny a zdůvodnění. Smlouva může být ukončena odstraněním vašeho profilu, nebo opuštěním webových stránek pokud vy (jako Uživatel) nemáte žádný profil.

Po ukončení smlouvy zůstávají v platnosti následující články (části článků):
- Článek 7: Odpovědnost

Článek 9. Změny v těchto Podmínkách použití

1001hry.cz si vyhrazuje právo na změny či doplnění těchto Podmínek použití.

Změny platí také se zřetelem k již uzavřeným smlouvám s ohledem na časový termín 30-ti dnů po oznámení změn na webových stránkách. Změny podřadného významu mohou být provedeny kdykoli.

Pokud určitou změnu v těchto Podmínkách použití nechcete akceptovat, můžete odstoupit od smlouvy do doby, kdy nové podmínky vstoupí v platnost.

Článek 10. Oznámení & Procedura odstranění

1001hry.cz používá proceduru, na základě které mohou Uživatelé webových stránek včetně rodičů dětí mladších než 16 let, majitelů autorských práv her a ostatních Uživatelů webových stránek upozornit na nabídnuté či zveřejněné informace, které jsou podle jejich názorů protizákonné či nežádoucí.

Pokud je stížnost odůvodněná dle názoru 1001hry.cz či jejího právního poradce, má 1001hry.cz právo materiál odstranit či provést nepřípustným. 1001hry.cz má také právo poskytnout vaše osobní data oznamovateli anebo oprávněným orgánům v případě, že jste vy materiál umístil, nebo se jeví, že jste ho umístil. O průběhu této procedury vás 1001hry.cz bude informovat.

Pokud se jedná o případnou trestnou informaci, má 1001hry.cz právo podat o tom trestní oznámení. 1001hry.cz může v rámci uvedeného předat veškeré relevantní informace o vás a jiném(-ých) případném(-ých) Uživateli(-ích) oprávněným orgánům a provést veškerá ostatní opatření, která jsou těmito orgány žádaná od 1001hry.cz v rámci průzkumu.

Při opakovaných stížnostech týkajících se vámi nabídnutých informací, má 1001hry.cz právo od Smlouvy odstoupit, nebo ji ukončit a odmítnout vám přístup k webovým stránkám.

Jste povinen ochránit 1001hry.cz před veškerou škodou jako následek výše uvedeného. 1001hry.cz nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které utrpíte zásahem 1001hry.cz v rámci procedury stížnosti, a to i v případě, že se stížnost jeví jako neoprávněná a informace není v rozporu s nizozemským právním řádem.

Článek 11. Konečná ustanovení

Na smlouvu se vztahuje nizozemský právní řád.

Pokud pravidla závazných právních předpisů nestanoví jinak, budou veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, předloženy příslušnému nizozemskému soudu ve Zwolle.

Částečná neplatnost: Pokud se některé ustanovení této smlouvy anebo Podmínek použití bude jevit jako neplatné, nebude toto mít vliv na platnost celé smlouvy/Podmínek použití. Smluvní strany určí v rámci náhrady nové(á) ustanovení, se záměrem zachovat úmysl a tvar původní smlouvy/Podmínek použití v nejvyšší možné míře podle práva.

Kontakt

Pokud máte po přečtení našich Podmínek použití dotazy, stížnosti či připomínky týkající se těchto Podmínek použití, můžete nás beze všeho kontaktovat. Použijte přednostně kontaktní formulář.

Admeen B.V.
Attn 1001Hry.cz
Duurzaamheidstraat 13
8094 SC Hattemerbroek
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Jsme registrováni u Obchodní komory pod číslem: 08154287